Rules

 

Yhdistyksen, jonka nimi on Oulun Lyceumklubi, kotipaikka on Oulun kaupunki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä klubi. Klubin tarkoituksena on aikaansaada yhteisymmärrystä yhteiskunnallis-sivistyksellisellä pohjalla eri aloilla toimivien naisten kesken ja tarjota jäsenilleen tilaisuus virkistävään keskusteluun. Tarkoituksensa toteuttamiseksi klubi järjestää jäsenilleen tilaisuuksia, joissa pidetään alustuksia ja esitelmiä eri aloilta sekä tutustumismatkoja kohteisiin, jotka hallitus päättää. Toimintansa tukemiseksi klubi on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja.

Klubin asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän jäsentä. Puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet. Ensimmäisellä kerralla arpa ratkaisee erovuorossa olevat jäsenet. Hallituksen jäsen voidaan valita enintään kolme kertaa peräkkäin, enintään kuudeksi vuodeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus vastaa ja huolehtii klubin asioista paitsi niistä, joiden päättämisestä on näissä säännöissä toisin määrätty. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä on saapuvilla. Klubin nimen merkitsee puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa. Jos hallituksen jäsen kesken toimikautensa eroaa, valitsee klubin kokous eronneen sijaan uuden jäsenen seuraavan vuosikokoukseen saakka. Klubilla on yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, joiden toimikausi on yksi vuosi.

Klubin jäsenyyttä voi halkea kirjallisesti hallitukselta, jolloin hakijan on liitettävä hakemukseensa kahden klubin jäsenen antama suositus. Jäsenen valitsemisen toimittaa hallitus kokouksessaan. Tällöin kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta. Valinta suoritetaan suljetuin lipuin ja valinnan tulee olla yksimielinen.

Vuosikokous voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen klubin entisen puheenjohtajan ja kunniajäseneksi ansioituneen, sivistyselämän alalla tai muuten kunnostautuneen ja erikoisesti klubin tarkoitusperiä edistäneen klubin jäsenen tai myös klubin ulkopuolelta olevan naisen.

Klubin jäsen suorittaa jäsenmaksun, jonka vuosikokous vahvistaa kalenterivuodeksi kerrallaan. Kunniajäseneltä ja -puheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua. Jäsen joka on laiminlyönyt vuosimaksun kahtena peräkkäisenä vuotena, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa klubista.

Jäsen on oikeutettu kutsumaan klubin kokouksiin vieraita.

Ulkomaalainen voi vuodeksi kerrallaan päästä klubin jäseneksi, jolloin hän suorittaa kyseisen vuoden vuosimaksun. Ulkomaalaisia voi klubissa kuitenkin olla enintään kolmasosa koko jäsenluvusta.

Klubin tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on jätettävä tilintarkastajalle ennen helmikuun 1. päivää.

Klubin vuosikokous pidetään helmikuussa. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Toimintakertomus
  1. Tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
  1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
  1. Vuosimaksun määrääminen
  1. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen alkaneelle toimintavuodelle
  1. Hallituksen puheenjohtajan vaali, mikäli hän on erovuorossa
  1. Hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
  1. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaali
  1. Klubin edustajan valitseminen Suomen Lyceumklubien liiton vuosikokoukseen
  1. Hallituksen esittämät asiat ja ne asiat, jotka on jätetty hallitukselle kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Vuosikokous kutsutaan koolle vähintään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta joko kirjallisesti tai ilmoittamalla sanomalehti Kalevassa. Ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta tai jos viisi klubin jäsentä tai vähintään 1/10 klubin jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää. Kutsu lähetetään vähintään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta kirjallisesti kullekin jäsenelle. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

10§

Klubin kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Vaalit ja äänestykset toimitetaan avoimesti, ellei joku vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

11§

Eräs klubin tärkeimmistä tarkoitusperistä on yhteisymmärryksen aikaansaaminen jäsenten kesken. Jos jäsenen katsotaan rikkoneen klubin tarkoitusperiä tai vahingoittaneen klubin mainetta, voi hallitus erottaa klubin jäsenen.

12§

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta sekä klubin purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin kokoonkutsutussa kokouksessa. Sääntöjen muutos samoin kuin klubin purkamisehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä.

13§

Jos klubi on päätetty purkaa tai jos se lakkautetaan, luovutetaan jäljelle jääneet varat Mannerheimin Lastensuojeluliitolle.

14§

Kaikissa muissa kohdin noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa yhdistyslakia.

(Rekisteröity 14.10.2004 Patentti ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin.)